A Magyar Kerékpáros Szövetség GDPR szabályzata

A Magyar Kerékpáros Szövetség tájékoztatja a versenyein, rendezvényein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

A Magyar Kerékpáros Szövetség mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Magyar Kerékpáros Szövetség

Székhely: 1146 Budapest, Szabó József utca 3.

Adószám: 18160817-2-42

e-mail-cím: info@balatonbike365fest.hu

Honlap: www.balatonbike365fest.hu

Fogalmak:

A jelen tájékoztatóban előforduló adatvédelmi szakkifejezések alatt a jogszabályok alapján az alábbiak értendők.

Személyek: érintett: azonosított vagy azonosítandó természetes személy

Adatkezelő: az a természetes személy vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Harmadik fél: az a természetes személy vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (ugyfelszolgalat@naih.hu) www.naih.hu 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36 1 391-1400). Ezen szervnél lehet adatvédelmi kérdésekben panasszal élni.

Legfontosabb egyéb fogalmak:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonostó, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, genetikai, szellemi, gazdasági kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, termesztés, összekapcsolás, korlátozás, törlés)

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés jogalapja

Versenyeinkre való nevezésével, rendezvényeinkre való regisztrációjával, termékeink megvásárlásával, megrendelésével, hírleveleinkre és edzésterveinkre való feliratkozásával ön szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve termékek megvásárlásra.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, rendezvények lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez, az Olimpiai Ötpróbával való adatcseréhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken való részvételnek.

Más versenyző benevezése

A nevezési rendszer sajátosságaira tekintettel ügyfeleink számára biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy barátaikat, családtagjaikat, kollégáikat, stb. is benevezhessék versenyeinkre. Csapatnevezés esetén eleve a csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet – a csapatvezető általi nevezés esetén nem szükséges minden csapattag személyes egyidejű megjelenése.

A Teker Sportiroda Kft. ezért megadja a lehetőséget, hogy ügyfelei másokat is benevezzenek a versenyeire, rendezvényeire. Minden ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző személy rendelkezzék minden érintett hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez az esetek többségében nem szükséges az érintett írásos hozzájárulása, így ezt nem kérjük a közvetett módon benevezettek esetében sem.

Az adatkezelés célja és időtartama

A Magyar Kerékpáros Szövetség által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása,
 • ügyfeleink nevezéseinek rögzítése,
 • az általunk szervezett események lebonyolítása,
 • ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák, kimutatások összeállítása,
 • kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához, versenysorozatok nyilvántartásához, PR-tevékenységünkhöz szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Azonban a háromévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akik csak kisebb versenyekre neveztek, és több éve nem volt új nevezésük.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha (1) az érintett vitatja az adat pontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes, (3) az érintett jogi igényék érvényesítése céljából igényli az adatokat, de az adatkezelés célja már nem áll fenn, (4) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Marketingtevékenységünk bemutatása

Marketingtevékenysége keretében a Magyar Kerékpáros Szövetség

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 • célcsoportokat választ le ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, és akik számára az akciókat meghirdeti,
 • e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,
 • SMS-ben reklámokat küld ki (csak kivételes esetekben),
 • felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).

Adattovábbítás külföldre

A Magyar Kerékpáros Szövetség semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre, azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse virtuális szervereit.

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, megtett távolság) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben a bankkártyás fizetés az OTP biztonságos háromszereplős fizetési felületén történik, ahol ügyfeleink az adatokat közvetlenül a banknak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatos semmilyen adat nem kerül a Magyar Kerékpáros Szövetség birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk.

Külön csoportot képeznek azok az ügyfeleink, akik csak hírlevelünkre vagy egyéb rendszeres kommunikációs eszközünkre, felületünkre iratkoznak fel, de nem regisztrálnak a nevezési rendszerbe és nem neveznek versenyre. Az ő esetükben csak a feliratkozáskor megadott nevet és e-mail-címet, valamint a feliratkozás dátumát tároljuk.

Adatfeldolgozó partnereink

Versenyeink többségén chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan feltöltik weboldalunkra az eredménylistákat. Időmérőink az adatokat kizárólag a Magyar Kerékpáros Szövetség által meghatározott célra és módon dolgozzák fel. Az időmérő adott esetben saját honlapján is közzéteszi az eredményinformációkat.

Honlapunkon az egyes események információjánál tüntetjük fel az aktuális időmérőt.

Az adott rendezvény időmérő partnerei kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

Céges szervezésben nevező ügyfeleink adatait a cégük gyűjti össze és továbbítja számunkra. Az adatkezelő ebben az esetben is a Magyar Kerékpáros Szövetség.

Rajt- és eredménylisták

Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát, nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.

Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

E-mailek és SMS-ek küldése

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek

 • az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
 • a sikeres nevezésről (a nevezési díj beérkeztét követően),
 • a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról, támogatói tartalmakról
 • az időméréses versenyek után (eredményközlő levél),
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

SMS-t küldhetünk az alábbi esetekben

 • egyes versenyeinken a befutás után az időeredmény közlésére,
 • nevezéssel kapcsolatos határidő vagy egyéb, a verseny szempontjából fontos határidő, mérföldkő közeledtéről
 • rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a versenyzőket az idő rövidsége miatt nem tudjuk másképp értesíteni (pl. erős vihar miatt az utolsó pillanatban le kell fújni egy versenyt).

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket.

Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval vagy külön e-mailben.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • a neveztetők és adatrögzítők,
 • a rendszergazda és az adatbázis kezelője,
 • a pénzügyi dolgozók,
 • a marketinges dolgozók.

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.balatonbike365fest.hu és más weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.

A pólóméretet és zokniméretet részben azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő pólókat, zoknikat tudjuk megrendelni, részben azért, hogy ha egy későbbi rendezvény során pólót, zoknit is tudunk biztosítani, akkor a korábbi rendezvények adatai alapján becsülni tudjuk a szükséges mennyiséget és méreteket. Ha egy nevezéshez elkérjük a póló – és/vagy zokniméretet, abból nem következik, hogy azon a versenyen pólót vagy zoknit is tudunk adni – csak akkor, ha az eseményinformációnál, versenykiírásnál a nevezési díj tartalma rovat ezt tartalmazza.

Alapadatok:

 • teljes név, titulus
 • születési dátum
 • állandó / levelezési cím,
 • telefonszám,
 • e-mail-cím,
 • kerékpár márkája (statisztikai és marketingcélra használjuk)
 • egyesület (ha van, nem kötelező – a nemzetközi szokásoknak megfelelően megjelenik a rajt- és eredménylistában),
 • kér-e információs anyagokat, e-maileket az elkövetkezendő versenyekről, lehetőségekről,
 • számlázási név és cím

További adatok:

 • Az Olimpiai Ötpróbás azonosítójának és az Ötpróbás versenyeken elért eredményének továbbításához az Ötpróba szervezői felé, valamint az Ötpróbás pontszámának lekérdezéséhez és tárolásához a Magyar Kerékpáros Szövetség adatbázisában való hozzájárulás. (Ezen adatok az ötpróbás pontok jóváírásához, illetve az ötpróbás pontszám alapján nyújtandó kedvezményre való jogosultság megállapításához szükségesek. A hozzájárulás feltétele a pontok jóváírásának és a kedvezmények nyújtásának.) A hozzájárulást az 5p kezdetű ötpróbás azonosító beírásával lehet megadni. Visszavonni az info@balatonbike365fest.hu e-mail címre küldött e-mailben küldött írásbeli kéréssel lehetséges.

Az egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok:

 • verseny teljesítésének tervezett és tényleges ideje (vagy a fix idős versenyeken megtett táv), kategória, helyezés, néhány esetben részidők,
 • befizetett nevezési díj, kedvezménytípus, fizetési mód és dátum
 • a rajtszámátvétel, a visszaigazolás, a visszalépés ténye és dátuma
 • pólóméret, zokniméret
 • cégnév (amennyiben a cég finanszírozza a nevezését vagy cégeknek kiírt versenyen indul),
 • a rajtszámra írandó név (nem kötelező, csak ha a versenyző kéri, és csak megadott versenyeken),
 • baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve és elérhetősége (nem kötelező – a versenyző és családja saját érdekét szolgálja),
 • egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb.).

Adatok törlése

Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

A hozzájárulás visszavonása után is fenntartjuk azt a jogot, hogy azon adatokat továbbra is tároljuk, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeink érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az adatai törlését kérte.

Csak azon ügyfelek adatait tudjuk teljes mértékben törölni, akik soha nem neveztek versenyeinkre, nem vásároltak terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak. Aki személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során megadott elérhetőségeket, a cég adatait, a számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges. Így például bárki láthatja az eredménylistában, hogy a kategóriájában hatodiknak rangsorolt versenyző előtt egy törölt versenyző volt ugyanabban a kategóriában; ezt kívánja a sport tisztasága és ügyfeleink jogos érdeke.

Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre, de nem tudjuk figyelembe venni a korábbi nevezéseit.

Sütik használata a weboldalon

Ez a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni önnek weboldalunk használatát.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
PHPSESSID A weboldalon a munkamenet azonosítására szolgáló süti A böngészőablak bezárásáig
cookiebar A weboldalunkon található sütik elfogadásának beállítását rögzíti 12 hónap

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
_ga A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_gid A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 24 óra
_ga A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_gads A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Elnevezés Leírás Lejárati idő
_utma A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 2 év
_utmb A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 30 perc
_utmc A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
_utmz A Google által használt sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide. 6 hónap

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Magyar Kerékpáros Szövetség-vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A Magyar Kerékpáros Szövetség kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Menü